Veli-Okul Sözleşmesi

abel kolej logo

Bir okulun eğitim iklimi “o okulun kalbi ve ruhu” dur. Bir çocuğun, yöneticinin, öğretmenin ve diğer çalışanların okulu sevmesine ve her gün okullarında olmayı dört gözle beklemesine yol açan özdür.” (Freiberg&Stein, 1999, p. 11).

 

VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ


Okullarda Eğitim-Öğretim ikliminin sağlanmasında tüm tarafların olduğu gibi öğrenci velilerinin de rolü büyüktür. Okulda yaptığı davranışların velileri tarafından dikkate alınacağını bilen her öğrenci daha dikkatli  ve daha problemsiz olur. Okulun genel kurallarına uymakla birlikte arkadaşlarıyla davranışlarına da dikkate eder. Disiplin olaylarına karışmaz ve tüm dikkatini eğitim öğretim faaliyetlerine aktarmak zorunda kalır.

 

Bununla birlikte veliler okulun etkinliklerine katılır ve okulunu benimser. Dolayısıyla velilerimiz, okulun eğitim etkinliklerini yönlendiren, okul personeline destek olan, yapılacak etkinliklerde katkılarını sağlayan, okul ve ev arasında sıkı bağlar kuran okulun önemli paydaşlarından biri olur.

Bu sözleşme; veliyi ve öğrenciyi okulun işleyişi, kuralları, öğrencilere ve velilere sağlayacağı imkânlar ve tarafların karşılıklı hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Sözleşmenin Tarafları: Öğrenci, Öğrenci Velisi / Anne -Babası

Okul Yönetimi Sözleşmede Esas Alınan Yasal Düzenlemeler:

 1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 2. Beş Yıllık Kalkınma Plânı
 3. 10. 2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
 4. 02. 2004 tarihli ve B.08.0.TTK.0.01.01.02/1558 sayılı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi konulu Genelge (2004/10) ,
 5. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 6.Çocuk Hakları Sözleşmesi,
 6. Çocuk Hakları Sözleşmesi,

 

ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI


HAKLAR :

 1. Düşüncelerini özgürce ifade etme,
 2. Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma,
 3. Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi,
 4. Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme,
 5. Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması,
 6. Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme,
 7. Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması,
 8. Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma,
 9. Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma
 10. Okul yönetiminde görev alma,
 11. Kayıtta verilen tüm sözlerin tutulması,
 12. Hak ettiği ödüllerden yararlanmak.

 

SORUMLULUKLAR :

 1. Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstereceğim.
 2. Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanacağım.
 3. Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar vermeyeceğim; zarar verdiğim takdirde bu zararın bedelini karşılayacağım.
 4. Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım.
 5. Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunacağım.
 6. Arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranacağım.
 7. Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım.
 8. Okul bahçesinde bulunan bitkilere zarar vermeyeceğim.
 9. Çevreyi kirletmeyeceğim.
 10. Okulun kılık kıyafet kurallarına uyacağım.
 11. Okulun servis kurallarına uyacağım.
 12. Okulun kantin ve yemek hane kurallarına uyacağım.
 13. Okulun kütüphane kurallarına uyacağım. Ödünç aldığım kitapları yıpratmadan ve zamanında iade edeceğim.
 14. Okulun Laboratuvar kurallarına uyacağım. Laboratuvar malzemelerine verdiğim zararları ödeyeceğim.
 15. Okul disiplin kurallarına uyacağım. Disiplin kurulunun verdiği cezalara rıza göstereceğim.

 

 VELİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI


HAKLAR:

 1. Çocuğumun eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgilendirilmek,
 2. Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak,
 3. Çocuğuma okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilmek,
 4. Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilmek,
 5. Okul yönetimine katılmak,
 6. Çocuğumun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilmek,
 7. Okulun veli eğitim seminerlerinden yararlanmak (Ana-baba okulu, okuma yazma eğitimi, çocuk gelişimi vb.).
 8. Okulun kütüphanesinden yararlanmak.

SORUMLULUKLAR :

 1. Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olacağım.
 2. Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerden en az iki tanesinde görev alacağım. • Okulun duyuru ve yayınlarını takip edeceğim.
 3. Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndereceğim.
 4. Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılacağım.
 5. İhtiyaç duyduğunda öğrencimin proje, performans  çalışmalarına katkı sağlayacağım.
 6. Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olacağım.
 7. Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çocuğumla birlikte yapacağım.
 8. Çocuğumun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat edeceğim.
 9. Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılacağım.
 10. Çocuğuma yaşına uygun sorumluluklar vereceğim (Örneğin; odasını toplama, ev işlerine yardım etme, alışveriş yapma gibi).
 11. Okul yönetiminin okul-aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini kabul edeceğim.
 12. Çocuğumun, disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri alacağım.
 13. Disiplin kurulunun çocuğum hakkında vereceği kararlara rıza göstereceğim.
 14. Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendireceğim.
 15. Okul içinde çocuğumun etrafına fiziksel ve psikolojik şiddete uygulamasına izin vermeyeceğim.
 16. Çocuğumun internette zararlı içeriklerin yer aldığı sitelere erişmesini engelleyeceğim.
 17. Çocuğumun ayda bir kez toplumsal hizmet kurumlarında gönüllü olarak çalışmasını destekleyeceğim (Yaşlılar ya da görme engeliler için kitap okumak gibi).

  OKULUN SORUMLULUKLARI


 1. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve teknolojik donanım sağlamak,
 2. Okulda eğitim-öğretim iklimini oluşturmak,
 3. Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında hiçbir nedenden dolayı ayrım yapmamak,
 4. Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsat ortamı hazırlamak,
 5. Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak,
 6. Öğrenciler için iyi bir model olmak,
 7. Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmek,
 8. Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmak,
 9. Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek,
 10. Okul – toplum ilişkisini geliştirmek,
 11. Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenlemek ve ilgilileri zamanında bilgilendirmek,
 12. Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenlemek,
 13. Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesi için çözümler üretmek,
 14. Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirmek,
 15. Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak, değerlendirmek, sonuçlarını ilgililerle paylaşmak ve gizliliğini sağlamak,
 16. Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
 17. Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek,
 18. Öğrencilerin kendini tanıması, ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi için çalışmalar yapmak,
 19. Öğrenciler için toplumsal hizmet etkinlikleri planlamak ve yürütmek,
 20. Öğrencilerin güven içinde öğrenim görmelerini sağlamak,
 21. Yüksek öğretim kurumları ve meslekler hakkında öğrencileri bilgilendirmek,
 22. Okulun risk değerlendirmesini yapmak ve çalışan, veli öğrenci işbirliği ile iş sağlığını ve güvenliği sağlamak,
 23. Fiziksel engeli nedeniyle eğitim imkânlarından yararlanmakta güçlük çeken öğrencilere uygun öğrenme ortamı hazırlamak.

Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan hak ve sorumluluklarımı okudum. Haklarıma sahip çıkacağıma ve sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veririm.

 

  Okul Müdürü                                   Öğrenci Velisi                                Öğrenci

           Adı Soyadı imza                              Adı Soyadı imza                       Adı Soyadı imza

*Bu sözleşmenin bir örneği okulumuzun web sitesinde yayınlanacaktır.

Trabzon Evden Eve Trabzon Evden Eve Taşımacılıkg Trabzon Nakliyat Trabzon Nakliyat Firmaları Trabzon Evden Eve Taşımacılık Trabzon Asansörlü Taşımacılık Trabzon Nakliyat Fiyatları Trabzon Asansörlü Nakliyat Trabzon Şehir İçi Nakliyat Trabzon Taşımacılık Evden Eve Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Nakliyat Trabzon Evden Eve Nakliyat Trabzon Evden Eve Trabzon Evden Eve Taşımacılıkg Trabzon Nakliyat Trabzon Nakliyat Firmaları Trabzon Evden Eve Taşımacılık Trabzon Asansörlü Taşımacılık Trabzon Nakliyat Fiyatları Trabzon Asansörlü Nakliyat Trabzon Şehir İçi Nakliyat Trabzon Taşımacılık Evden Eve Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Nakliyat Trabzon Koltuk Yıkama Trabzon Yatak Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Yıkama Trabzon Yatak Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Halı Yıkama Trabzon Perde Yıkama Halı Yıkama Perde Yıkama Trabzon Halı Yıkama Firmaları Trabzon Halı Temizleme Firmaları Perde Yıkama Firmaları Yorgan Yıkama Firmaları Trabzon Stor Perde Yıkama Trabzon Perde Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Halı Yıkama Trabzon Perde Yıkama Halı Yıkama Perde Yıkama Trabzon Halı Yıkama Firmaları Trabzon Halı Temizleme Firmaları Perde Yıkama Firmaları Yorgan Yıkama Firmaları